Informace – Obědy do škol

Vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás informovali, že podnikáme kroky k zapojení naší školy (ve spolupráci se školní jídelnou) do projektu Krajského úřadu Středočeského kraje s názvem „Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023-2025“, který bude financován z Operačního programu Zaměstnanost plus (OPZ+).

Daný projekt se zabývá podporou dětí/žáků/studentů, jejichž rodina se ocitla v nepříznivé finanční situaci a je ohrožena chudobou a materiální nebo potravinovou deprivací.

V případě, že škola/školní jídelna získá finanční prostředky z daného projektu, může zajistit bezplatné školní stravování ve školním roce 2023/2024 pro děti/žáky/studenty ve věku 2-26 let splňující jednu z následujících podmínek:

  • zákonný zástupce dítěte/žáka/studenta je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení. Je nutné doložit potvrzení z úřadu práce ne starší 90 dnů.
  • rodina dítěte je v nepříznivé finanční situaci, kterou zdůvodní statutárnímu zástupci školy/školní jídelny (např. pobírání dávek pěstounské péče, insolvence, exekuce, úmrtí v rodině a jiné nestandardní situace vedoucí k finančním problémům rodiny), který ji posoudí a provede tzv. zápis 3. strany.

Pro podporu dítěte z projektu je nutné u odpovědné osoby školy/školní jídelny podepsat čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci za účelem prominutí úplaty za školní stravování pro školní rok 2023/2024.

Pokud splňujete stanovené podmínky a zároveň byste potřebovali využít podpory bezplatného školního stravování pro Vaše dítě/žáka/studenta, kontaktujte prosím nejpozději do 30.06.2023

naši kontaktní osobu Bc. Rokošovou Janu, tel.: 315 697 020, e-mail: jana.rokosova@soulibechov.cz

Ing. Faltejsek Vít, ředitel školy