Informace o GDPR

Informace o zpracování osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) a zákona 216/679 č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230, dále jen „škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v rámci vedení dokumentace školy viz. níže.  Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS zndw8ah, emailem na adrese info@soulibechov.cz nebo poštou na adrese Střední odborné učiliště, Liběchov, Boží Voda 230, Boží Voda 230, 277 21 Liběchov. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující typy údajů:


jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li dítě, žák nebo student na území České republiky; údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole a údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední škole ukončeno.

Prohlášení o zpracování osobních údajů

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, zveřejňuji jméno a kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů, který bude vykonávat tuto činnost pro Střední odborné učiliště Liběchov, IČO 00069540

Jmenovaným pověřencem pro školu je Ing. Kristýna Fajglová, tel. 315 697 020, email: kristyna.fajglova@soulibechov.cz